Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

  • Ngành: Tokutei – Xây dựng (lắp đặt đường ống)
  • SL phòng vấn: 150 Nam
  • Ngày PV: 30-10-2023
Chi tiết đơn hàng
  • Ngành: Tokutei Ginou – Chế biến thực phẩm
  • SL phòng vấn: 40 Nam, Nữ
  • Ngày PV: 30-05-2023
Chi tiết đơn hàng
  • Ngành: Kiểm tra và lắp ráp các thiết bị ô tô
  • SL phòng vấn: 06 Nam, Nữ
  • Ngày PV: 12-05-2023
Chi tiết đơn hàng