Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Đúc nhựa, kiểm tra sản phẩm nhựa.
 • SL phòng vấn: 12 Nữ
 • Ngày PV: 25-11-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Trồng nấm
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 08-11-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 09 Nữ
 • Ngày PV: 04-11-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc nhựa
 • SL phòng vấn: 27 Nữ
 • Ngày PV: 08-10-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 16-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn cho siêu thị
 • SL phòng vấn: 24 Nữ
 • Ngày PV: 09-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 12 Nữ
 • Ngày PV: 25-08-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Vệ sinh tòa nhà
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 22-08-2023
Chi tiết đơn hàng